Spory budowlane

Przykładowe doświadczenie:

 • Reprezentowanie generalnego wykonawcy w sporze z zamawiającym dotyczącym odstąpienia od kontraktu na budowę inwestycji z zakresu ochrony środowiska (wartość wzajemnych roszczeń przekraczająca 300 milionów złotych).
 • Reprezentowanie generalnego wykonawcy w sporze z zamawiającym dotyczącym opóźnień w realizacji oraz wad przedmiotu zamówienia obejmującego remont skrzyżowań oraz budowę systemu zarządzania ruchem (wartość wzajemnych roszczeń przekraczająca 60 milionów złotych).
 • Doradzanie zamawiającemu w sporze z generalnym wykonawcą dotyczącym opóźnień w realizacji bloku energetycznego (łączna wartość roszczeń przekraczająca 100 milionów złotych).

Spory finansowe

Przykładowe doświadczenie:

 • prowadzenie licznych postępowań sądowych dotyczących kredytów walutowych.
 • składanie w imieniu banków oraz ubezpieczycieli odwołań od decyzji Prezesa UOKiK nakładających kary pieniężne w związku ze stosowaniem niedozwolonych postanowień we wzorcach umów.

Spory dotyczące nieuczciwej konkurencji

Przykładowe doświadczenie:

 • reprezentowanie spółki z branży chemicznej w sporze z jej konkurentem, który zarzucał jej naruszenie zasad uczciwej konkurencji (wartość przedmiotu sporu przekraczająca 45 milionów złotych).
 • reprezentowanie spółki z branży fin-tech w sporach z jej byłym prezesem oraz założoną przez niego spółką konkurencyjną.

Przestępczość gospodarcza i compliance

Posiadam doświadczenie w doradzaniu i reprezentowaniu klientów w postępowaniach dotyczących przestępstw gospodarczych oraz prowadzeniu wewnętrznych dochodzeń we współpracy z działami compliance.

Dobra osobiste

Przykładowe doświadczenie:

 • Uzyskanie rekordowego zadośćuczynienia dla ofiary przestępstwa seksualnego.
 • Wniesienie prywatnego aktu oskarżenia w sprawie o zniesławienie w imieniu prezesa spółki giełdowej przeciwko lokalnemu politykowi.

Spory korporacyjne

Przykładowe doświadczenie:

 • Reprezentowanie członka zarządu spółki z o.o. w postępowaniu wytoczonym przez wierzyciela tej spółki na podstawie art. 299 k.s.h. w związku z jej niewypłacalnością (wartość przedmiotu sporu: ponad 40 mln złotych).
 • reprezentowanie udziałowca spółki w postępowaniu o udzielenie zgody sądu na zbycie udziałów.

Inne spory gospodarcze

Przykładowe doświadczenie:

 • Reprezentowanie firmy z branży lotniczej w sporze z konkurentem, który domagał się unieważnienia przetargu na zakup śmigłowców (wartość przedmiotu sporu: 13 miliardów złotych).
 • Reprezentowanie klienta z branży IT w sporze z firmą doradczą domagającą się wynagrodzenia za sukces w restrukturyzacji jednego z działów (wartość przedmiotu sporu blisko 3 miliony złotych).
 • Reprezentowanie producenta taboru kolejowego w sporze dotyczącym kar umownych za domniemane opóźnienie i wady dostarczonych pojazdów (wartość przedmiotu sporu: ponad 35 milionów złotych).
 • Prowadzenie sporów nieruchomościowych (w tym spory na gruncie umów najmu, sprawy reprywatyzacyjne, spory związane z użytkowaniem wieczystym).

Dowiedz się, jak prawo może pomóc w rozwoju twojego biznesu.

Umów spotkanie